Struktur, mtilo/nrdder og trinnprofilering

Som det framgår a\ omtale a\ strukturen i faget r læreplanen, er lærestoffet i engelsk for døve samlet på fire målområder;

 

 • Mole med el t rem med tegnspråk (BSL)

■ Møte med engelsk skriftspråk og bruk av del – Kunnskap om engelsk språk og språkets kulturelle sammenheng

 • Kunnskap om egen språklæring

Disse !ire hovedområdene er i læreplanen inndelt i ire målområder, som er forskjellig vektlagt på hovedtrinnene:

På småskoletrinnet cr

1 aI le fire målområdene sam Iet under overskrift^h «Møte med et fremmed tegnspråk»

På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er

 • de to før ste må I områdene saml e t unde r over sk ri ften « Bruk a v språket»
 • de to siste målområdene samlet under overskri ften «Kunnskap om engelsk språk, kultur og egen læring»

læreplanen legger vekt på at opplæringen skal ta utgangspunkt i målområdet Mote med et fremmed tegnspråk. Elevene skal mote og utforske BSL og orientere seg. Innføringen i BSL skal også bidra til å motivere elevene til a lære engelsk skriftlig. Dette innebærer at elevene får arbeide med engelske tekster og lære å ta seg fram 1 dem. De lår uttrykke del de erfaren gjen­nom tekstene og tår dermed utvidet sin tekstkompetanse og språk be visst hel. 1 opplæringen må dette følges opp ved al elevene bruker BSL til å kommunisere med kontakter t det engelske dovemiljoet, f.eks. ved bruk av videobrev.

Målområdet Bruk av språket cr hovedstammen i faget. Læreplanen legger vekt på at det ikke bare er rene språkferdigheter som skal oppøves, men også evnen til å kommunisere på tvers av kulturforskjeller. Dette innebærer at det må legges til rette før al elevene tar i bruk språket skriftlig, som lesere og som kommunikasjonspartnere.

Innenfor målområdet Kunnskap om engelsk sprdk, ktdntr og egen læring sikler opplæringen mot at elevene, ut fra egne behov for å forstå og uttrykke seg på engelsk, kan ut\ ikle kunnskap om språket som struktur og som kommunikasjonsmiddel. Gjennom arbeid med dette målområ­det kan elevene få innsikt i det å tære engelsk og dermed stor re selvstendighet og delaktighet 1 egen språkutvikling.

Målområdene skal ikke sees og fortolkes isolert, men inngå som en helhet og stette opp om hverandre, samtidig som de skal være mål t seg selv. Se utfyllende omtale av målområdene for hvert skoletrinn i læreplanen i engelsk for døve, Engelsk for døve, s. 32.

Lærestoffet i engelsk for døve slik det er utformet i mål og hovedmomenter, angir et fellesstoff, som alle elever i utgangspunktet skal arbeide med. Læreplanen er utformet ut fra prinsippene Om [1]

Se nærmere uidypning av disse prinsippene i i .97, s. 6K-70. Her er del videre framhevet:

«Deise prinsippa skal førast vida re og følgfast opp i der lokale ar heide! med lære­plan ane og i den praktiske gjennomføringa av opplæringa.».

Se omtale av Lokalt arbeid med laeneplaiw for fag i L97. s. 70-7 i. Her legges det bl.a, vekt på ai en i arbeidet med vekting og koordinering av innholdet ser hovedmomentene i sammenheng og ikke hver for seg.

Arbeidet med de ulike delene i faget bor derfor samordnes slik at det kan lages oppgaver med utgangspunkt i flere hovedmomenter.

Se nærmere om trinnprofilering under Arbeidsmåter i faget, pkt. 2.2A.

Vurder ut fra læreplanens omtale av strukturene i faget, målområdene og hovedmomen­tene forholdet mellom

 • mote med et fremmed tegnspråk
 • bruk av språket
 • kunnskap om engelsk språk, kultur og egen læring

Hvordan preger dette oppbygningen av faget i mål, og hoved momenter?

Vurder forholdet mellom sentralt fastsatt lærestoff og lokalt arbeid med læreplanen.

Hvilke forskjeller finnes det i målområdene og progresjonen i faget engelsk for do ve og målområder og progresjon i engelsk i L97?

 • A rbeidsmåier i faget

Omtalen av arbeidsmåter i læreplanen for fag ma ses i sammenheng med den generelle omtalen av arbeidsmåter i prinsipper og retningslinjer, jf. L97, s. 75-77. I ler heter det bl.a.:

«Læreplana ne far faga legg vekt pa at el eva ne *kal vere aktive, hand lande og sjølvstendige.»

Dette er utdypet i tilknytning til

 • skapende virksomhet og kreative uttrykksformer
 • lek
 • praktisk arbeid
 • selvstendig arbeid og fordypning
 • prosjektarbeid

Disse arbeidsmåtene skal det legges vekt på i alle fag.

 

I opplæringen i faget er det naturlig a ta utgangspunkt i leken Leken kan bidra til å fremme læring hos elever på alle alderstrinn.

1 læreplanen i engelsk for do ve er arbeidsmåter i fager omtalt i et eget avsnitt i innledningen, se Engelsk for døve, s. 3 1 og 33, Innledningsv is legges del for faget som helhet vekt på

Do ve elever ska! oppleve et fremmed språk gjennom et fremmed tegnspråk som er lett a opp­fatte for dem. I den begynnende engelskopplæring står derfor British sign language t BSL.) sen­tralt som kommunikasjonsspråk. Først når elevene har lært å lese og bruke norsk skriftspråk, kan de begynne å arbeide med engelske tekster ( Engelsk for døve, s. 30 og 31).

For faget som helhet legges det bl.a. vekt pa

*   at elevene skal oppdage, leke med. undersøke og glede seg over BSL

*    bruk av BSL som grunnlag for sanuuler på norsk tegnspråk om kultur og språklæring

*   aktiv samhandling og dialog med andre tegnspråklige elever og voksne, med bruk av video som nødvendig redskap

*    lek med og lorståelse av engelske ord bilder og lesing av engelske tekster med lekende tilnærming

■   bruk av engasjerende, autentiske engelske tekster i språkinnlæring, og egen skriftlig produksjon

■* at opplæring og oversettelse foregår på norsk tegnspråk og norsk skriftspråk der det er hensiktsmessig, slik at do ve elever kau få kunnskap om innholdet i engelsk litteratur på lik linje med hørende elever

■   utvikling av korrekte engelske munnstillinger fra forsie stund som støtte i leseprosessen og for munnavlesning

■   bruk av varierte aktiviteter og organisasjonsformer si i k at elevene far ta i bruk mange sider ved seg selv og lære på sin måte

*     bruk av bl, a. drama ryimikk og forming i opplæringen for å ta vare på el em em er som opplevelse og skapende virksomhet i faget

*    bruk av tekniske hjelpemidler for dov e og informasjonsteknologi for a åpne for andre og nye måter å arbeide med språket pa

Arbeidsmåter i faget framgår også av formuleringen av mål for hovedtrinn og hovedmomenter ft>r klassetrinnene. Det er viktig å merke seg bruken av ulike verb i hovedmomentene f.eks, at elevene skal «utforske^ «øve seg pa»_ «undersøke» rn.irt.. Disse verbene markerer at elevene skal være aktive, kreative og handlende i faget.

Arbeidet med faget vil bli noe ulikt avhengig av om eleven er en enkeltelev i en kommunal skole eller er elev i en klasse skole for do ve f lever. Det sentralt fastsatte lærestoffet gjelder alle elever uavhengig av skole tilhørighet. Der en har en dov elev blant hørende elever, er det v iktig at skolen bidrar lii at eleven kan arbeide t et tegn språk miljø på de områder der læreplanen for­utsetter det. Bl.a, kan audiopedagoger eller nærmeste kompetansesenter før døve kontaktes for

 

å fl hjelp til dette. (Se omtale av ulike mater å organisere opplæringen av døve elever på under pkt. 2.1.)

Ettersom mange av aktivitetene i engelskfaget for døve og øvrige elever er sammenfallende, selv om progresjonen i arbeidet er forskjellig, kan opplæringen og sd inkludere bade døve og øvrige elever i felles aktiviteter, f,eks. opplevelse av en video om et engelsk eventyr fortalt på BSI„ med engelsk tale.

Sc nærmere omtale av arbeidsmåter i læreplanen Engelsk for døve. s. 31-32.

[1]  «sentralt fastsett lærestoff, lokalt lærestoff og lokal tilpassing

 • progresjon
 • au kan de faginndeling, heilskap og sa man heng»

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *