REGNBUENS FARGER

 

Tittel REGNBUENS FARGER
Klassetrinn 2. klasse
Læreplan: målområder ng hovedmomenter Mate med et fremmed tegnspråk;

utlrirske BSI. gjennom a mote RS1. i leker, spill «g eventyr som de kjenner til pa sitt eget språk, f.ekv, «Little Red Riding Hund», «The Titret Bills Goal 5 Gru ff», og bruke bilder sammen med BSL-tcksten for a leve seg inn i og skape mening i de tekstene de moler, tegne og forme innholdet, delta i dra mat ise ri tiger og rollespill – delta i samtale om fremmede sprak og B$L

Lokal konkreti­sering og tilvalg Eksemplet kan gjennomføres overalt.
Tilknytning til andre fag Kunst og håndverk s. 195: Bilde – bildekunst

– eksperimentere med form og farge i lbrhold til aktuelle lemaer(…) Matematikk s. 159; Tut! e|t5pcrimenlere med tall og symboler

Arbeidsmåter og organisering Mulige framgangsmåter kan vare:

■ Noen av elevene kan kanskje noen BIL-tegn før farger og tal! som de husker fra i. klasse.

  Læreren tegner mange farge lagte ballonger pa en overhead. Kan elevene NTS-fegn for alle fargene? Læreren viser elevene BSI -tegnillustrasjoner som kan legges pa overhead, og BS1 .-segnet for farger. Læreren spor; itWhat colour».’» Elevene prøver å gjette når de tar se på BSI .-tegnet. Hvor mange tegn kan elevene plassere riktig») Læreren og elevere plasserer de resterende tegnene på riktig farge Læreren sier: «Huw mary eolours balloons».,>f på BSI Elevene svarer pa BSL. De elevene som har lyst, tar lærerens plass og stiller de samme spørsmålene til resten av klassen.

Klassen leker «Rødt lys»;

Elevene stiller seg opp inntil veggen. Læreren sier en farge pa BSL. 1 le vene som har fargen p;i stne klær kan ga ei skritt fram. Den eleven som kommer først fram til læreren, har vunnet omgangen og tår være i lærerrollen.

  Læreren og elevene opplever eventyret «Lliilu Rod Riding Hood» pa BSI.. Læreren kan \ ise BSL-tcgnet for yJolf, motlier. gran dm ot her. where pa forhand Elevene prøvtf u finne al In. :lke farger som bl i r nevnt i videoen. Kar de finne til BSL-tegilene lor tre skog. blomst? Kan elev ene finne noen nye BSL-tcgn i eventyret på v ideoen?

Elevene p rover å gjenfortelle og dramatisere eventyret pa NTS.

Klassen lager en utstilling med farge lagteballonger av tykk papp. De limer eti snor på hver ballong. BSL-illustnssjoner henges opp ied siden av ballongene med en stift på hver. Illustrasjonen bor ha det engelske ordet skrevet på Elevene fester riktig snor ti! riktig tegn når de har en ledig snmd. Elevene bruker illustrert BSI -ordbok dersom de ikke husker In ilke tegn ord som horer til hvilken ballong.

1 ærerzn oppfordrer de vene til i prøve å finne flere RSL-tegri for farger. Elevene viser det de bar lunnet fram til. i neste regn sprik time. Elevere og læreren diskuterer hvordan man kan jakte pa di-.se tegnene ved bruk av bildebøker, CD-ROM osv.

Bruk av min (jnnc/utej og læremidler Klasserommet og eventuelt skolegården, gv mitti en oller naturen kan brukes tti lek og dramatisering. Hjelpemidler er overhead CD-ROM «Ssgn Now» kan brukes, bildeordbok, BSL-ordbok. f.eks heftet «Coldurs» fra Bevertcy school for the Deaf. videospiller, video og boka «1‘åvourtfe Sinnes» fra Chase Video.

Utstil 1 ingstav te. farget k arl on g, tykk snor

 

 

kom men ta r I. ære ren kjn finne de nødvendige BSL -legn i f. eks. BSI -ordbok. RSL-videoen «Phrasc book> fra Pin Dnop 1993 eller ff Si en Now^ pi CD-ROM

Det er viktig ai ekvone ser \ ideoun sammen med en voksen. Del er cn Jordet li diskutere med elevene hvordan de har lyst ril ;i jobbe med v ideuun. Vil de styre \ ideoen selv? Vil de stanse videoen og se pi illustrasjoner i bok i som følger med slik ai de har ei forsprang i a kunne forstå handlingen? Vil de se hele videoen og si gå tilbake for a finne tegnene de skal lete eirer» Kanskje noen elever vil lete i den skrevne bokteksten for i finne engelske ord som red wolf osv Da kan de skrive ordene inn pu CD-ROM «Sign now» og. kontrollere ordet og BSL-fegnct. Arbeidsmåten bor evalueres i en gruppediskusjon etterpå.

Spørsmål lit <1 røfl in” 1 Kord an kun vi legge rii rutte for læring gjennom lek i kropps ro mgstimenu mens vi hol der på med dette emnet1

Hvis du arbeider tned en elev i den kommunale skolen, hvordan kar du organisere arbeidet ?lik at den eleven iår drt opplegg samtidig som de øvrige elevene arbeider pa en annen mate?

 

 

 

Tittel MINE HENDER KAN …
Klassetrinn 3. klasse
Læreplan; ni a lom ra de r og hoved n: omen ter Mote med et fremmed tegnspråk;

– f…) oppdage nye JJSL-tcgn. (…) gi uttrykk for sinc opplevelser, f.eks, gjennom samtaler, lek. drama og formingsaktiviteter

eksperi ment ere med liSl.s (landformer r samhandling med andre og lage tekster, f.eks. hes kje de r og enkel dialog, og samtale om forskjeller mellom NTS og BSL

Lukal konkreti­sering eg tri valg Fordi diskusjonen rundt hånd forme ne er sa viktig for elevenes språklige bevisstgjøring, er dette et eksempel som egner seg best i større elevgrupper, heks, i interkommunale elevgrupper dier i on klasse ved ei kompetansesentei
Tilknytning tit andre fag Kunst og håndverk, s. 196: Skulptur og bruksform

–  bli kjent med enkle teknikker for å bygge opp fonner i plastiske maten aler (…J Natur- og miljøfag, s. 210 Kropp og helse

–  bli fortruleg med si eiga fysiske utvikling t… S lære nok» om korleis kroppen er bygd opp

Drama og rytmikk, s. 5(1: Kreativ! tegnspråk arbeide med alternativ og kreativ bruk av gester, hender, mimikk og kropp

Arbeidsmåter og organisering Mulige framgangsmåter kan være

–  Læreren lager spillkort med hand form er og deler ut tre bandførmkort til hver elev Læreren legger lo roekeringer pa gulvet med et norsk flagg i den ene ringen og ct flagg fra Storbritanma i den andre. LI eve ne \ iser etter tur hånd fonn en de har fått, ril med­elevene. De prøver a imitere illustrasjonen hvis de vil

–  Klassen diskuterer orn det er en hårdfarm vi bruker i NTS. eller om det er en fremmed håndfomn fra USL. Hvis elevene mener dette er en Landform i NTS, må de prøve

å finne et tegn som har denne håndførmen. Lr a i le enige?

Læreren og elevene diskuterer hvordan det føles å lage de fremmede hånd formene. Det kart være lurt å ha noen eksempler på BSL-tegn som bruker de spesielle hånd formene, og vite hva de betyr på NTS.

–  Klassen bruker håndforaikortene til a lage en utstilling som viser de hand formene som hører til i NTS og de som hørrer til i RSL.

f-le vene jobber parvis og er speil lor h\ -raudre. Den som fører, lager taniasitegn med de fremmede håndformene. Den andre speiler bevegelsene

R leverte jobber selt stendig og lager fen BSL hån di orm. tegner rundt handen, klipper ul, limer på et ark og tegner den am til en gjenstand, f.eks. handtorm 5 blir til et tre. 7 blrr til en hare. E til en tekanne osv. Resultatene henges på veggen.

Bruk av rom

finne/ute)

i>£ læremidler

Klasserom.

Spillkort: Ln kan lage spillkort av BSL-handformet fra LSL-ordbok. Dictionary of BSI (s. >tvii-\ixj. l.ag spillkort nok. minst 3 nl hver deltaker,

2 roekeringer og 2 Ilagg, ct norsk og el engelsk.

Tegneark, saks, iim og tegne sak er.

Kommentar Læreren kan hr uke «Dictionary of BSL f > til hjelpemiddel, der stur alle håndformene og glosene som er systematisert etter håndformer. «Words in Hand» av Mary Rrennan 19R4 gir mange eksempler på hånd former og BSL-tegn som bruker de ulike formene.

1 diskusjonen om de fremmede håndformene kan det trekkes paralleller mellom diet a forme fremmede håndformer og det a uttale rare lyder som f.eks, engelsk «th,^ <*r» og nwi), Elevene kan prove a berme etter, mvd aller uten stemme, se t speilet og skrive på speilet hvilken lyd de lager.

Spørsmål til d ru Bing Hvordan kan slike limer hjelpe elevene tri a utvide deres innsikt og begreper om fremmede og egei språk?
 

 

Tittel «NÆRMILJOET MITT» EN VIDEOPRODUKSJON
Klassetrinn 4. klasse
L ec rep Jan; ma lom rader ou hovedmomenter Møte med et fremmed tegnspråk:

samarbeide ftm a samle nye BSL-tegn. f.eks. faste uttrykk som høflighets Irase r. gjerne sammen med elever fra andre klassetrinn eller i forbindelse med temaer og legge fram del de har oppdage!, for medelevene, f.eks. gjennom utstilling og fnunførtøg

–  heg> nne a utforske det engelske skriftspråket, bl.a. pa plakater, skilt og oppslag i klasserommet (…)

–  ulv ide silt kjennskap li] levemåter i engelskspråklige land gjennom a arbeide med temaer som «Hjemstedet» og «Mal Of| Drikke»

–  samtale om liva de kan gjøre for å lære seg BSL, og ave seg på a hr uke hjelpe­midler, f.eks. 15Sl.-ordbok. billedbøker med I1SL-illustrasjon er, 1 f

Lokal konkreti­sering og tilvalg Videoproduksionen kan utføres som et individuelt arbeid pii den kommunale skolen, eller som et klussesamarbeid med de øvrige elevene eller med en klasse på kompetanse­senterer. Det forutsettes at klassen har opprettet kontakt med en døveskole t Storbritannia, slik at man har en mottakergruppe i tankene.
Tilknytning til andre fag F- icrtes inn i andre tag der det er naturlig.
Arbeidsmåter OK orfijiij jserinK Mulige framgangsmåter kan viere:

Klassen snakker om hva som er klassens nærmiljø. Læreren skriver opp det elevene vet om nærmiljøet rundt skolen sin. Læreren hjelper elevene med £ organisere tankene og kunnskapene si ne. Elevene tenker pa hva sont er spe sieit med nærmiljøet deres sott med en ul lend in gs øyne, f. eks. mattradisjoner, klesdrakt, geografi osv. Klevene prøver a finne ul bvu stedene som tie bur lyst til å vise, heter på engelsk.

Klassen diskuterer hvordan den kan finne den informasjonen den trenger. Læreren og elevene diskuterer om ile mu bruke BSL-harididfabeTei forta fram. siedsnav n på v ideoen Klassen diskuterer h vtitøcf an informasjonen kan ||rmid!es. påkSSLogdler skriftlig engelsk?

Elevene lager manus og dreiehok til videoen sin. Elevene og læreren finner de nød­vendige BSL-tegnene og uttrykkene. Elevene skriver de nødvendige «skiltene», som skal brukes i videoen, pi engelsk.

F. leve ne og læreren samarbeider om a øve inn manuset og Lage videoen Alle avtaler h\ ilke arbeidsuppguvur hver enkelt skal hu pa forhånd.. Elevene og liereren samarbeider om a redigere videoen. Videoen hl i r kvalitets sikret. Kjas sen diskuterer hvordan man kan gjøre det hedre en annen gang.

– Klassen snakker om liva den har lysl til u vite om vennskapsskolen i Storbritannia Elevene og læreren skriver i samarbeid ned spørsmålene og sender dem sammen med videoen til vennskapsskolen i Storbritannia.

llru.k av rom (innetate) og læremidler Klasserom, spesialrom lor kunst og handverk, ekskursjon i nærmiljøet.

Pljikater.sk i it. tegne saker, skrivesaker

Videoutsryr

Kommentarer Pu dette trinnet bør en ikke være for ambisiøs. Det er nok a vise bilder av skuten og hu om nærmiljøet.

Det er viktig ai elevene blir fortrolige med a bruke videoutsryr selv og får ansvar for selve opptaksarbeidet. For elevene blir videoen deres kladde og skrivebok Omtale in døveskoler i Storbritannia finnes i The BDA d i re c tory.

 

 

Spørsmål til drefting 1 Ivordasi kan dette opplegget tilrettelegges fur en elev i den kommunale skolen?

1 Isordttn kan mede let-er p;i der kommunale skolen vsetc med på dette?

Hva er nærmiljøet ior elever på kompetynsesonteret»1 Fr det verdifullt for disse elevene å jobbe nied kunnskap om skolens nærmiljø, eller bør de heller jobbe med fakta om hjemstedet silt?

Hvordan kan kontakt med en døveskole i Storbritannia opprettes og videreutvikles? Qr

  det noen verdi i en slik kontakt?
 

 

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *