Rammefaktorer — rom og læremidler

J planleggingen av opplæringen må en soke å legge de praktiske forholdene ti! rette slik at de læringsaktivitetene som skisseres i læreplanen i engelsk for do ve kan realiseres.

Tilgang til egnede rom og læremidler i opplæringen Vil variere, avhengig av om opplæringen gis i

  • den kommunale skolen i hjemkommunen
  • egne kommunale skoletilbud for do ve (egen klasse eller skole for do ve)
  • en skole ved et statlig kompetansesenter for do ve

Hver enkelt skole må soke a finne og utvikle praktiske lo.minger når det gjelder arbeidsmåter, organisering og bruk av rom. Det er fordelaktig at rommene som brukes under opplæringen j engelsk for do ve, har gode lysforhold, at veggene har rolige farger slik at kons entra sf orten ikke forstyrres, og at moblene kan flyttes etter behov. Klevene bor sitte slik at alle ser hverandre godt. Sirkel Ibrm eller hesteskoibrm er hensiktsmessig nar elevene skal arbeide sammen.

Noen elever kan ha en horsclsrest som ka.n være gunstig å utnytte i opplæringen i språk- Disse elevene vil eventuell ha nytte av å bruke høreapparater og horselsteknisk utstyr i klasserommet, f.eks. teleslynge eller FM-anlegg. For a kunne utnytte elevenes horse !sr est er det gunstig med så godt lydakustisk rom som mulig. I Ij Pipe middel sentralen f.eks. kan bidra til det.

] læreplanen for faget beskrives læringsuktivuerer som forutsetter bruk av forskjellige lære­midler og forskjellig utstyr. Det vil være hensiktsmessig at skolen bygger opp en egen lære-

 

middelsmnling der elevene kan i’inne lærebøker. vi deo er, skriftlig litteratur, disketter og énndt konkretisering smaterieh som er utarbeidet til læreplanen i faget.

Læreplanen legger vekt på at elevene skal få mange erfaringer og opplevelser med tekster av ulik karakter for å tilegne seg språkene.

Læreplanen uttrykker bl .a. :

«Brukav video blir et nødvendig redskap.» (s. 31}

«Informasjonsteknologien åpner for andre og nye mater a arbeide med spraket pa. Den kan gjøre det mulig for elevene a delta i levende språksamfunn ved at de kan kommuni­sere pa engelsk med mennesker fra store deler av verden.» (s. 32 j

Læreplanen i engelsk for do ve understreker at elevene på småskole og mellomtrinnet skal få oppleve og utforske BSL (jf. Engelsk for do ve* s. 34-35), Også i dette arbeidet vil bruk av ulike tektiiske hjelpemidler være aktuelt, bka. video for å presentere BSL-tekster. Også for å kunne nedtegne, diskutere og bevare elevenes engelske tegnspråk produkter er det nødvendig å ha videoutstyr med mulighet for opptak og avspilling. Videoopptak gir lærere og elever mulighe­ter til bl.a. å vurdere elevenes progresjon i tegnspråket. Det er en fordel at slikt utstyr til vide­oinnspilling og avspilling finnes på skolen, og at det er lett tilgi engel ig slik at lærere og elever kan bruke det når de har behov For det.

Andre tekniske hjelpemidler som kan stimulere til selvstendig læring, og som er omtalt i lære­planene for døve. er bl.a. lekstielefon og IT med ulike dataprogrammer som gir trening i faget. IT kan også brukes i egen skriving og lesing, som arbeidsredskap, kommunikasjonsmiddel og informasjonskilde (Engelsk for do ve, s. 40).

1 læreplanen {s. 36) sies del bl.a. at elevene skal f a erfaring med å bruke multimedier og andre medier CD-ROM med flerspråklige ord boker blir etter hvert et viktig redskap for døve elever i deres selvstendige arbeid med ulike hovedmomenter. CD-ROM vil dermed kunne være cn ver­difull hjelp i elevenes arbeid. Med tanke pa døve elevers utviklingsmuligheter og utbytte av arbeid med CD-ROM, kan det være hensiktsmessig at PC med CD-ROM er tilgjengelig. Det kan være nyttig a lage en oversikt over de tekniske kommunikasjonsmidler som er tilgjengelige, og som kan anvendes i kommunikasjon med engelskspråklige døve elever utenfor lokalmiljøet, f.eks. videokamera, teksUelcfon, bildetelefon. !T o.L

Det kan være nyttig og lønnsomt a folge med på utviklingen av læremidler for døve, f,eks. gjen­nom kontakt med et kompetansesenter for do ve. Utviklingen innenfor dataprogram vare skjer raskt. heks. kan et dataprogram som oversetter norske tegnspråktegn til bade norsk skriftspråk, engelsk skriftspråk og BSL. være nyttig for flere fag.

Det teknologiske ut st vrei bor brukes kritisk og konstruktivt i arbeidet med faget. Det er hen­siktsmessig ai hjelpemidlene innfores gradvis og tilpasses elevenes ulike behov og fagets ulike formål.

Deler av opplæringen i faget kan med fordel foregå utenfor klasserommet. Elevene kan f.eks. finne arbeidsplasser der det er behov for engelskkunnskaper, finne informasjon på engelsk og bruke virksomheten i f.eks. tverrfaglig og-eller temaorientert arbeid

 

Det kan være positivt for utviklingen av elevenes ferdigheter og selvtillit i faget at arbeidene deres kan bit synliggjort og være tilgjengelige på skolen eller i nærmiljøer. Ideer for a gjen­nom fore dette kan være:

  • presentasjon av egne BLS-tekster på video pa («.eks. foreldremoter og ulike kultur­arrangementer
  • utstillingsplass ul elevenes skriftlige arbeider i faget, f.eks. knyttet ti i temaer eller prosjektarbeid

■ bidrag til skoleavis dier lokale tidsskrifter for døve

Vurder:

  • Hvilke læremidler og tekniske hjelpemidler er nødvendige for å kunne begynne å reali­sere læreplanen?

Hvilke muligheter og begrensninger har klasserommet (dr å kunne gjennomføre de arbeids og organiseringsmåter som skal prege de ulike trinnene i faget? Hvilke alterna­tive muligheter finnes innenfor, eventuelt utenfor, skolens rammer?

  • Hvilke praktiske løsninger vil kmrne gi elevene fri adgang ril det utstyret de har bruk for?

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *