Læreplanen i engelsk for døve og konsekvenser for opplæringen

 • Innledning

Læreplan verk et innfører egne læreplaner f br elever som har tegnspråk som sitt førstespråk. Rerten ril opplæring i Legnspråk i samsvar med læreplan gitt av departementet og retten til opp­læring på tegnspråk i alle øvrige fag er nedfelt i tj 2-6 «Teiknspråkopplæring» i opplærings­loven – ny lov om grunnskolen og den Videregående opplæringen. Det er utarbeider egne planer i fagene tegnspråk som førstespråk, norsk for døve, engelsk for døve og drama og rytmikkfor døve.

Det vises for øvrig til veiledning fra departementet om «Organisering av opplæring i og på tegnspråk» og rundskriv h-91 -97. Veiledningen er utarbeidet med tanke på a kunne gi noen konkrete forslag til praktiske og organisatoriske løsninger for å tilpasse opplæringen i og på tegnspråk i en overgangsperiode. Her omtales ulike måter å tilrettelegge opplæringen på, avhengig av om eleven

 • er enkeltelev på den kommunale skolen i hjemkommunen
 • går i egne kommunale tilbud for hørselshemmede (ved egne skoler el ler i egne klasser} « går i egen skole ved et statlig kompetansesenter for hørselshemmede

Elevene har rett til tilpasset opplæring. [ den nevnte veiledningen omtales også kommunens mulighet til å få deler av elevenes opplæring lagt til et statlig kompetansesenter. Ramme­faktorer før undervisningen kan variere, avhengig av den enkelte elevs skoletilhørighet.

Skolen bor søke å finne alternative undervisningsopplegg selv eller i samarbeid med PP-tjenes­ten og/ciler audiopedagogljenesten

 • innenfor skolens egne rammer
 • gjennom interkommunale tiltak

1 i samarbeid med et statlig kompetansesenter dersom eløven har tilbud ved det – og eventuelt med andre aktører på feltet

Læreplanen t engelsk for døve bygger på læreplanen i engelsk for øvrige elever (L97). Dot nasjonale fellesstoffet i engelsk for øvrige elever er i varetatt. Samtidig er læreplanen tilpasset ved at den inneholder egne målområder for do ve elever. Tilpasningene bero rer bare de områ­dene i læreplanen i engelsk (L97) som ikke er meningsbærende for døve elever. Elevene vil møte det engelske tegnspråket British sign kmguage (BSLj og omrader søm er knyttet til eng­elsk døvekultur, Opplæringen betinger også en endret progresjon i faget, bl.a. fordi elevene må lære norsk skriftspråk for de kan begynne a arbeide med engelsk skriftspråk.

Læreplanen i engelsk for døve bygger, som øvrige læreplaner, på den generelle delen av lære- planverkct og på prinsipper og remingsHnjer.

Sammenlign læreplanen i engelsk i L.97 og læreplanen i engelsk for døve og vurder:

På hvilke trinn og områder i læreplanene engelsk for døve og engelsk for øvrige elever er opplæringen og progresjonen i faget sammenfallende?

 • På hvilke trinn og områder er disse læreplanene og progresjonen i fagene for skjellige?
 • Hvilke konsekvenser har del at progresjonen er endret samtidig som det nasjonale fel­lesstoffet et det samme som for øvrige elever? Hvordan bor dette følges opp?
 • Sentrale sider ved læreplanen og konsekvenser for opplæringen

l or å bli kjent med læreplanen i engelsk for dos e er det viktig å ta utgangspunkt i hovedavsnit­tene i læreplanen. Det danner grunnlag for å vurdere lis a læreplanen i faget innebærer for opp­læringen. To typer spørsmål er av betydning i denne sammenhengen.

 • Hva sier læreplanen? 1 Iva er sentralt i den?
 • Hvilke konsekvenser har dette? I hvordan skal vi folge opp dette i praksis?

2.2. I Fagets plass i skolert

Innledningen i læreplanen i engelsk for døve skisserer under overskriften «Fagets plass i skolen»

«eigrunngiving for faget som eiti del av opplæringa iskulen, og verdien av å tileigne seg kunnskap og dugleik i faget», jf. prinsipper og retningslinjer i L97. s. 70 .

I ler legges det sicrfig vek! pa momenter som

* betydningen av gode språkkunnskaper for kontakt og samhandling med horende og dos e, bade i et europeisk og et globalt perspektiv ■ kompetanse til a kunne orientere seg i medie og informasjonssamfunnet, skaffe seg direkte innblikk i forhold som er av betydning for elevenes liv. og bruke informasjon på en uavhengig, kritisk og konstruktiv måte

 

■ vdpjpii av a ha innsikt i engelsk kultur og engelsk døvekultitr som grunnlag for respékt og okt toletaiise, andre tenke finner, forståelse av eget: kuhuriilhorighet bg styrking av egen identitet

‘ sprik opp] utring som både er ferdighetstrening, danning, sosialisering og utvikling av språk- og kulturbevissthet

 • betydningen av at do ve elever har Jike gode kunnskaper om og ferdigheter i språket som horende elever, og pa en mate som tar hensyn tiJ deres spesielle språksituasjon og behov
 • opplevelsen av et Frem med språk gjennom et fremmed tegnspråk som er lett å oppfatte

fofdem(BSL)

Se nærmere pm «Fagets plass i skolen» i Engelsk for døve, s, 30,

Vutder ut Fra dette avsnittet i læreplanen hva den sier om – begrunnelsen for laget som det av opplæringen for døve elever t skolen verdien av å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i faget

 • Felles mål for faget

helles mål for faget «seier kvu Opplæringa i jaget skat sikte mot», jf. prinsipper og retningslinjer i L97, s. 70, Dette dreier seg om mål for faget samlet sett, De konkretiseres videre gjennom mål for hvert av hovedtrinnene,

! læreplanen i engelsk for do ve er det formulert tre felles mål, se fullstendig omtale av målene i Engelsk for døve, s, 34

Det gar fram av læreplanen at dc felles målene for faget vektlegger – den kompetanse som det tas sikte på at elevene skal utvikle

På hovedmomentnivå formuleres (gjennom verbbruken) hvordan kompetansen skal utvikles

Mål og hovedmomenter i faget må sees i nær sammenheng,

Det første telles målet i engelsk for døve omhandler utviklingen av elevenes

 • evne til å forstå engelske tekster og bruke engelsk skriftlig, kompetanse til å sam­handle med mennesker fra engelsk språk Hgfé og andre kulturer og kjennskap til eng­elsk tegnspråk (BSL)

l.ttersom elevene på smaskoletrinnet ikke kan lese engelsk, tar oppbringen i engelsk: utgangs­punkt i engelsk Tegnspråk (BSL). Kår elevene bltr kjent med det norske skriftspråket, ska! de mote det engelske skriftspråket gjennom engelske tekster og bruke det i eget skriftlig arbeid, ] læreplanen legges det vekt på at elevene stimuleres lil å uttrykke seg bade skriftlig og ved bruk av BSI. gjennom F.eks. kontakter med engelskspråklige miljøer: Slik kontakt kan ogsa bidra til a skape en forståelse av den engelske kulturen f jf. Engelsk for døve, s. 36).

Opplæringen sikter også mol at elevene utvikler

* bevissthet om kommunikasjonssituasjoner og språkbruk og perspektiv på både den fremmede og sin egen kultur

Læreplanen legger vekt pa at elevene deltar i varierte kommuriikasjdnssituøs’joner der de selv kan erfare bruk øv språket. De ma ta i bruk alle sinc språklige ferdigheier for å oppnå en kom­munikasjon. bade teghspråklig og skri fli ig. Gjennom f.ck.s. kontakt med engelskspråklige mil­jøet og eller egen innsamling av informasjon om landets kultur og doveknltur kan elevene utvikle perspektiv på fremmed og egen kultur.

Det tredje målet for faget uttrykker at opplæringen sikter mot å fremme elevenes

* innsikt i det å lære engelsk og evne til i ta hånd om egen engelsklæring

I opplæringen mot dette målet ska! elevene f a mulighet til a lære språket og et grunnlag for vidére læring a\ engelsk og andre språk.

Læreplanen legger vekt på at den enkelte elev kan få tilegne seg språklige elementer i ulik rek­kefolge og til dels forskjelligartede kunnskaper i spraket (Engelsk for døve. s. 31). Gjennom samarbeid med lærer og medelever skal elevene fa erfaring med å utforme sin egen språklæ­ring. f opplæringen kun en folge opp det ved f.eks. å tilrettelegge læringssituasjonene slik at elevene sch kan bli delaktige i valg av lærestoff, materiell og metoder og i vurderinger av eget arbeid og egne erfaringer. Disse erfaringene kun anvendes i nye språSdæiingssituasjoner, både i engelsk og i undre språk.

Studer de fullstendige formuleringene i læreplanen (Engelsk for døve) a^ felles mai for faget og vurder ul fra dette avsnittet:

Hvø sikter opplæringen i faget mot samlet sett?

Hvordan er sammenhengen i læreplanen mellom feiles mål og struktur og mål for hovededtrinnene?

 • I Ivordan kan måtene følges opp gjennom opplæringen i faget? Hvilke konsekvenser har det? Hva bør det legges vekt på?

Hva sikrer opplæringen i engelsk i L97 mot samlet sett?

 • Hvilke forskjeller finnes det i felles mål for døve (engelsk for døve) og forøvrige elever (engelsk i L97)?

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *