Hvordan arbeide med faget? Eksempler og ideer

3.1 Innledning

I dette kfrntliSt gir, det en nærmere omtale av opplæringen i jaget på de enkelte hovedtrinn, Dette er en videreføring av den mer helhetlige omtalen av faget i kapittel 2, Omtalen av hoved­trinnene danner bakgrunn former konkrete eksempler på hvordan en praktisk kan gjennomføre opplæringen.

Se nærmere om de tre hovedtrinnene i prinsipper og retningslinjer i L97 i avsnittet «Eigenarten til hovudstega», jf. L97. s. 72-75,

1 dette kapitlet vil omtalen av Opplæringen i laget legge vekt på det som er spesielt for døve. Sel\ om progresjonen i faget er forskjellig for do ve elever og øvrige elever, og do ve elever får opplæring i BSL. har de det samme nasjonale fellesstoff Og på mange måter felles arbeidsmåter i faget. Det kan derfor være nyttig å bruke veiledningen i engelsk trim er utarbeidet for engelsk i L97 i tillegg til denne veiledningen i engelsk for døve.

3.2 Småskoletrhmet

3.2.1 Mål og innhold – iriunprojileriog

Målene for engelsk for do ve på småskoleirinnct angir hva opplæringen sikler mot når del gid­der kompetansen Til elevene knyttet til målområdet Møte med et fremmed segnspråk.

kompetanseelementer som dette målområdet legger særlig vekt på, kan samles i noen stikkord feks. :

  • evne til å oppdage, oppleve nytten av og gj«re egne erfaringer med bruk av BSL
  • kjennskap til levemåter i engelskspråklige land
  • begynnende forståelse for hvordan de selv kan lære seg et fremmedspråk

Se fullstendige formuleringer av måkt for småskoletriimet i læreplanen Engelsk for dø\c. s. 34.

Vurder på bakgrunn av dette:

– Hva innebærer dette målet for opplæringen».»

Hvordan kan en følge opp dette i arbeid med faget?

Sammenlign innholdet i dette målområdet med innholdet i målområdet for øvrige elever.

  • Arbeidsmåter og organisering

Noen av de sentrale prinsippene for sn^skoletriimet cr lek, undring og utforskning, jf, L67. s,

  1. Dette er ogs;i bærende elementer i elevenes arbeid med engelsk for Jove på småskole trin­net.

På dette trinnet skal faget bidra til leimorganisering av innholdet i opplæringen. Temaene kan f.cks. ha tyngdepunkt i dette faget, men ha innhold fra andre fag med som deler av temaene, F.1 ler temaene kan ha tyngdepunkt i andre fag der engelsk for dose inngår som del av temaene. Denne arbeidsformen ska) utgjore minst 60 % av den samlede tiden, med særlig vekt på de to første årene.

1 læreplanen b.ngeisk for do ve fram ga r det al opplæringen p h småskoletrimet hl.a. skal preges av at elevene

Se også omtalen i avsnittet Trinnprofilering i pkt. 2.2.4 om hvilke arbeidsmåter som skal prege alle trinnene for å ivareta elevenes individuelle behov i opplæringen i dette faget.

Pa dette trinnet er det spesiell v iktig å skape en atmosfære av trygghet og aksept av egen uttrykksmåte. Opplæringen må derfor planlegges og tilrettelegges med tanke på den enkelte elevs språkferdigheter.

! opplæringen ordet naturlig u bygge videre på elevenes motivasjon før læring og egen deltak­else gjennom lek, utforskning og skapende arbeid.

Læreplanen i egge r vekt på elevenes samarbeid med lærene og medelever for fa erfaring med å utforme egen språklæring. 1 opplæringen kan læreren følge opp dette ved å tilrettelegge innhol­det, veilede elevene og stimulere deres nysgjerrighet ved a utforske det nye språket sammen med dem i f.eks. leker, spill, eventyr og fortellinger. Det er hensiktsmessig å bruke bilder sam­men med RSL-tekster for å skape mening i tekstene de moter, og hjelpemidler som liSL-ord- bok, RSL-illustrasjoner. 13SL-tekster på video og IT i dette arbeidet.

Selv om elevene først skal begynne å arbeide med engelsk skriftspråk pa mel lom innn et, kan skriftspråket introduseres som logolesing på slutten av smaskoletrinnet, f.eks. ved utforskning av engelsk skriftspråk på plakater og skilt, gjennom lek med RSL-legn som elevene knytter ord- bilder lik i lek med skriving, f.eks. tekster til bilder, postkort og utstillinger, og i lek med data­programmer med engelsk tekst.

 

Ved spesielle anledninger kan det lages en «Englisfh Corner» i klasserommet der engelsk blir brukt i forbindelse med det som er utstilt, f.eks. knyttet til presentasjon av et arbeid. Å lage en utstill ing av ulike produkter som elevene har laget til f.eks. et tema, kan stimulere dem til videre arbeid og utforskning og g|ore klasserommet til el spennende og utfordrende læringsmiljø.

Vurder på bakgrunn av avsnittet om arbeidsmåter i læreplanen og bruken av verbene i hovedmomentene på dette trinnet:

Hva er sentrale arbeids måter i faget på dette trinnet?

Hva sier målene og hovedmomentene om arbeidsmåter»1

  • Hvilke arbeids og organiseringsmuligheter har skolen for å kunne gjennomføre målene for opplæringen på dette trinnet?

Vurder også:

  • Kan noen av arbeidsmåtene i veiledningen i engelsk i L97 være aktuelle for do ve elever1

3.2.$ Lo kai Tilpasning og aktualitet

1 loved moment ene i læreplanen i engelsk for døve er bygd opp slik at lokale variasjoner, utdyp- ninger og utfyllinger i feles, ulike temaer er mulig og skal foretas som en del av det lokale arbeidet med læreplanen. De konkretiseringcr og h ert visnunger som er omtalt t læreplanen, er oftest formulert som eksempler og antyder hvordan en kan tilpasse stoff og tema til lokale for­hold situasjoner og aktualiteter.

Opplæringen på småskoletrinnet skal legge vekt på opplevelser og erfaringer tned faget i klas­serommet. nærmiljøet og lokalsamfunnet.

Se også om bruk av lokalmiljøet under Lokal tilpasning og aktualitet, pkt. 2.2.4. og under Rammefaktorer – rom og læremidler i pkt. 2.3.

  • Rom og læremidler

På småskoletrinnet er klasserommet i utgangspunktet det sentrale arbeidsrommet. Det er hen­siktsmessig med godt lys og god gulv plass i klasserommet slik at lek. dramatiseringer og andre aktiviteter kan gjennom føres, og at f. eks. utstillinger av egne arbeider kan stå framme.

Deler av opplæringen kan med fordel foregå utenfor klasserommet, f eks. knyttet É innhenting av materiale til ulike temaer.

Læreplanen i engelsk for do ve gir retningslinjer om hva skolen trenger av læremidler i Jaget på småskoletrinnet. I tillegg til lærebøker, videoer og bildemateriale utarbeidet til faget på sma- skoletrmnet kan hjelpemidler som f. eks. RSL-ordbok. BSL-illustrasjoner og ulike BSL-tekster på video være nyttige å bruke i opplæringen.

Tekniske hjelpemidler som video og bi 1demedier skal brukes i opplæringen pa dette trinnet. Ifølge læreplanen skal eies ene bi i fortrolige med bruk av informasjonsteknologi på dette trinnet

 

(jf. mål for småskoJetrinnet i faget norsk for døve, s, !4 j. Også i engelsk kail det være hen­siktsmessig å la elet ene pa dette trinnet begynne å eksperimentere og hl i fortrolige med medier som gir utvidet mulighet for kommunikasjon og visuell tilegnelse av lærestoffet. De kan f.eks. få inn foring i bruk a\ tekst og bildetelefon, IT og ulike dataprogrammer der de kan eksperi­mentere med bilde, tegn og ordkombinasjoner og få rask tilbakemelding på utfort arbeid.

Det er gunstig at læremidler og tekniske hjelpemidler som ska! brukes pa små sko le trinnet, er lett tilgjengelige og al det er plass ti.l å bruke dem av elevene i klasserommet. Se også under Rammefaktorer rom og læremidler i pkt. 2 J.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *