Grunnlag i lcerepfymverket

Innledning – veiledninger til L97

Denne veiledningen har som siktemål å være til hjelp i arbeidet med Læreplan verket for den 10-årige grunnskolen. Den skal gi ideer og eksempler og hjelp til å se muligheter for oppfølgingen av læreplan verket i det praktiske arbeidet.

 

h L Grunnlag i lcerepfymverket

Veiledningen bygger videre på lære- planverket Det er derfor no d ven di g at du bruker veiledningen sammen med det.

Læreplanverkct før den 10-årige grunnskolen iL97) og Det samiske læreplan verket for den 10-årige grunnskolen (L97S) omfatter tre hoveddeler:

 • Læreplan før grunnskole, v ideregaænde opplæring og voksenopplæring. Generell del
 • Prinsipp og tetningslinjer for opplæringa i grunn sknien

■ Læreplaner før fagene

Disse tre delene utgjør samlet et forpliktende og helhetlig læreplan verk for opplæringen i den t(1-årige grunnskolen, jf. «Forskrift 16. juli 1997 nr 79] om læreplan verka».

1 bruken av veiledningene er det viktig å se læreplaner for låg eller mål og prinsipper før uiike områder i sammenheng med del to av planverket: Prinsipper og retningslinjer. Her gis det føringer for hvordan en skal plan­legge og arbeide med læreplanene for fagene.

 • Kompetanseutvikling – veiledninger – planer for etterutda nn ing

A realisere læreplan ve rket er en aktiv og mål­rettet prosess. Dert vi! kreve at personalet ved den enkelte skole tar vare på og tar i bruk den kompetanse det har opparbeidet, men samti­dig også vidcreutvikler og fornyer denne kompetansen.

Veiledningene er ledd i departementets plan før kompetanseutvikling knyttet til innføring av det nye læreplan verket før perioden 1996­99. På grunnlag av læreplan verkene Og pla­nen for kompetanseutvikling utarbeider departementet planer for etterutdanning, og veiledninger til prioriterte omrader og fag. Veiledningene er dermed ledd i en samlet plan og strategi før kompetanseutvikling.

Veiledningene bar relevans for og er koordi­nert med tilsvarende planer for etterutdan­ning. Eksemplene i veiledningene kan brukes som ledd i gjennomføringen av etterutdan­ningen. Veiledningene kan også brukes uav­hengig av etterutdanningsplanen, og derfor også i tilknytning til annen kompetanseutvik­ling.

 • Veiledningenes funksjon – fra lærephinverk til undervisning og læring

Veiledningene har soin navnet tilsier – en veiledende status i forhold til lærepianverket. De skal bidra til ul opplæringen følger opp mål. prinsipper og innhold i læreplan verket, og skal være et hjelpemiddel : prosessen fra læreplan verk til undervisning og læring.

 

Vei ledningene .skal gi hjelp til ■ å sette seg inn i, drøfte og reflektere øver innholdet i læte pinn verket og konsekvenser for opplæringen

 • å få ideer og se muligheter til å kimne arbeide med der aktuelle faget eller området slik læreplan verket tilsier
 • å fa tdeer til utviklingsarbeid i faget eller på området

Fm veiledning er ingen ferdig «kokebok». Den gir ideer og eksempler og reiser pro­blemstillinger som grunnlag for drøfting og relleksjon. men presenterer ikke ferdige og komplette svar på hvordan en skal arbeide med ei fag eller område,

I generell del av læreplan verk et. [0. s. 28, heter det bl.a. om lærernes undervisning og elevenes egen læring:

«God undervisning setter læring i gang – men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Den gode lærer stimulerer denne prosessen

Veiledningene ska! hjelpe lærerne til å gjen­nomfare en undervisning som støtter og sti­mulerer elevene som aktive, handlende og selvstendige i sin læring og utvikling, jf. prin­sipper og retningslinjer i 1.97 s, 75.

 • Veiledningenes innhold og oppbygning

Foruten dette innledningskapitlet (kapittel I) består veiledningene liv to kapitler:

Kapittel 2; Om faget eller området t L97 og konsekvenser for opplæringen

I dette kapitlet legges det vekt på to hovedaspekter: å peke på og stimulere til drøfting av

 • sentrale sider ved læ rep lanverk et når det gjelder det aktuelle faget eller området
 • konsekvenser far opplæringen – hvor­dan læ rep lan verk et kan følges opp i praksis i faget eller på området

Det blir vist ul Idereplunverkut og sentrale trekk ved faget eller området. Veiledningene skal dermed også være et hjelpemiddel til a bli kjent med læreplan verket og bli bevisst hva som star sentralt j det. Del danner igjen grunnlag for u kommentere og drøfte hva læreplan verket innebærer far opplæringen, og hvordan cn kati følge opp planverket j praktisk arbeid.

Deite kapitlet er forholdsvis generelt. Det omtaler det aktuelle faget eller området sett under ett. I neste kapittel kommer cn nær­mere tilbake til mer utdypende omtale knyttet li! de enkelte hovedtrinnene.

Kapiliei 3; Om hvordan a r heide med faget eller mo rådet. Eksempler og ideer

I ier gis det en nærmere omtale av opplæ­ringen på hvert hovedtrinn. Det innehol­der dessuten en rekke konkrete eksem­pler og ideer på mulige måter å arbeide med det aktuelle faget eller området på.

Eksemplene skal bidra til at veiledningene blir lit praktisk hjelp for brukerne, shk ul du blir bedre i stand til å arbeide med faget eller området stik lære pl an verket legger opp til.

 • Målgrupper

Den primære målgruppen far veiledningene er det pedagogiske personalet i skolen. Skolens ledelse og personale bør legge til rette far og stimulere til god bruk av veiled­ningene på sm skole. Ln veiledning kan bru­kes på ulike mater og a\ ett større eller min­dre del av personalet ved en skole:

* Dels kan del være tale om at veiledningen brukes som grunnlag lor felles drøftingen

i personalet. Det gjelder særlig hvor og nar dei er aktuelt li trekke alle med i en drøfting av telles oppgaver, slik det f, eks. kan være tilfelle når det gjelder IT og elev­vurdering.

 • Dels kan en veiledning være aktuell å bruke i deler av personalet, eks. av en gruppe lærere som arbeider på samme klassetrinn og eller ined samme fagom­råde.
 • Veiledningen vil ogsa og til dels i tillegg til en felles bruk – med Ibrdcl kunne anvendes av enkeltlærere. Den kan brukes på selvstendig grunnlag for å bli bedre kjent med læreplan verket og for å ta ideer om oppfølging, og gjennomføring av opp­læringen i el fag eller på et område.
 • Bruken av veiledningene

Skolene skal planlegge og gjennomføre opp­læringen i samsvar med læreplan verket. I for­lengelsen av læreplan verket skal det foretas ct lokalt arbeid med læreplanene. Lokale konkretisering er og tilvalg skal utdype og utfylle det sentralt fastsatte innholdet, leven­degjore det og tilpasse det rrl barns og unges erfaringer og forutsetninger. Dette krever samarbeid, og det gir rom for a bruke faglig skjønn for a sikre lokal og individuell tilpas­ning, jf, 1.97, forordet og s 70-71.

Del lokale arbeidet med læreplanene danner igjen grunnlag for hvordan lærerne mer kon­kret planlegger undervisningen på klasse og elevnivå. Veiledninger til L97 er mest rele­vante i forbindelse med den konkrete plan­leggingen og gjennomføringen av opplæ­ringen. J-.ksemplene tar utgangspunkt i kere- planverket. Samtidig er det vist til mulige lokale konkret i sen nger og tilvalg.

/. 7 Veiledninger – utprøving og utviklingsarb ei d

Veiledningen vil kunne ha positiv betydning i det lokale utviklingsarbeidet, som skal sikLe mot å fornye og forbedre virksomheten i for­hold til mal og prinsipper i læreplan verket.

Det vil være nødvendig at den enkelte skole og lærer bruker veiledningene pa en aktiv og kreativ mate vurderer ideer og eksempler på bakgrunn av egne forhold og erfaringer ved skolen og prøver dem ut i egne opplegg.

Det vil sjelden være tale om å bruke hele vei­ledningen. Kanskje kan en gripe fatt i enkelte ideer eller eksempler, og bygge videre på dem.

Det vi! derfor være verdifullt om veiled­ningene gir inspirasjon til å komme på og videreutvikle egne ideer og finne egne løsninger, Veiledningene presente­rer derfor også spørsmål og problemstil­linger til overveielse og drøfting.

Veiledningene må brukes som en utvikling og utprøving av ideer om hvordan en kan arbeide for a gjennomføre læreplan verk et.

Departementet vil folge med i utviklingen og vurdere erfaringene med veiledningene i tiden som kommer også behov før juste­ringer som måtte oppstå.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *