Tittel REGNBUENS FARGER Klassetrinn 2. klasse Læreplan: målområder ng hovedmomenter Mate med et fremmed tegnspråk; utlrirske BSI. gjennom a mote RS1. i leker, spill «g eventyr som de kjenner til pa sitt eget språk, f.ekv, «Little Red Riding Hund», «The Titret Bills Goal 5 Gru ff», og bruke bilder sammen med BSL-tcksten for a […]

Her følger noen eksempler som viser mulige måter å arbeide med faget på. Fksempiene er knyttet til et klassetrinn for å konkretisere hvordan en kan arbeide med faget på det trinnet. Lkstunplene tar utgangspunkt ; mal og hovedmomenter på klassetrinnet. I flere tilfeller kan ideer, arbeidsmåter og organisering som presenteres i eksemplene, også til­passes andre […]

3.1 Innledning I dette kfrntliSt gir, det en nærmere omtale av opplæringen i jaget på de enkelte hovedtrinn, Dette er en videreføring av den mer helhetlige omtalen av faget i kapittel 2, Omtalen av hoved­trinnene danner bakgrunn former konkrete eksempler på hvordan en praktisk kan gjennomføre opplæringen. Se nærmere om de tre hovedtrinnene i prinsipper […]

J planleggingen av opplæringen må en soke å legge de praktiske forholdene ti! rette slik at de læringsaktivitetene som skisseres i læreplanen i engelsk for do ve kan realiseres. Tilgang til egnede rom og læremidler i opplæringen Vil variere, avhengig av om opplæringen gis i den kommunale skolen i hjemkommunen egne kommunale skoletilbud for do […]

Arbeidet mod ulike fag og omrader skal bidra til å baret a hovedtrinn enes egenart, jf. omtale av småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet i prinsipper og retningslinjer i L97. s. 72­75. Arbeidsmåtene kan også knyttes til dc tre hovedtrinnene og gi en trim profilering i faget. i avsnittet om Arbeidsmåter i læreplanen Engelsk for døve omtales […]

Som det framgår a\ omtale a\ strukturen i faget r læreplanen, er lærestoffet i engelsk for døve samlet på fire målområder;

Mole med el t rem med tegnspråk (BSL)

■ Møte med engelsk skriftspråk og bruk av del – Kunnskap om engelsk språk og språkets kulturelle sammenheng

Kunnskap om egen språklæring

Læreplan verk et innfører egne læreplaner f br elever som har tegnspråk som sitt førstespråk. Rerten ril opplæring i Legnspråk i samsvar med læreplan gitt av departementet og retten til opp­læring på tegnspråk i alle øvrige fag er nedfelt i tj 2-6 «Teiknspråkopplæring» i opplærings­loven – ny lov om grunnskolen og den Videregående opplæringen. Det er utarbeider egne planer i fagene tegnspråk som førstespråk, norsk for døve, engelsk for døve og drama og rytmikkfor døve.

Innledning – veiledninger til L97

Denne veiledningen har som siktemål å være til hjelp i arbeidet med Læreplan verket for den 10-årige grunnskolen. Den skal gi ideer og eksempler og hjelp til å se muligheter for oppfølgingen av læreplan verket i det praktiske arbeidet.